Our Faculty


Principal

Dr. (Mrs.) Sangita H. Shukla

M. Pharm., Ph.D, MBAAsst. Prof.

Mr. Hitesh H. Patel

M. Pharm(Pharmaceutical Chemistry)Asst. Prof.

Mr. Shantilal P. Padhiyar

M.Pharm.(Pharmaceutical Chemistry)Asst. Prof.

Mr. Sohil D. Rana

M.Pharm. (Pharmaceutics)
Asst. Prof.

Mr. Pradip R. Parmar

M.Pharm. (Pharmacology)Asst. Prof.

Mr. Akshay S. Patel

M.Pharm. (Q.A)Asst. Prof.

Ms. Alefiya M. Miyajiwala

M.Pharm. (Q.A)Asst. Prof.

Mr. Mohammad S. Khambhati

M.Pharm. (Q.A)
Asst. Prof.

Ms. Hiteshree R. Rao

M.Pharm. (Pharmaceutics & RA)Asst. Prof.

Mr. Rajesh M. Rathod

M.Pharm. (Pharmaceutics)Asst. Prof.

Mr. Shreyash V. Bhavsar

M.Pharm. (Q.A.)Asst. Prof.

Ms. Padma Patel

M.A. (Lit), M.B.A.
Asst. Prof.

Ms. Roma Khambhati

M. Sc (Maths)Asst. Prof.

Mr. Rikin M. Patel

COPA